Algemene Voorwaarden

De Bibliotheek Hoorn leent jaarlijks bijna een half miljoen boeken, dvd's en luisterboeken uit. Om deze uitleen goed te laten verlopen, is dit reglement opgesteld.

Uw bibliotheekpas
Met de bibliotheekpas kunt u gebruikmaken van de diensten van de drie bibliotheken in Hoorn: de Centrale Bibliotheek in de binnenstad en de vestigingen in de Kersenboogerd en Risdam. Uw bibliotheekpas is persoonlijk en niet overdraagbaar. Zonder geldige pas kunt u geen materialen lenen of huren. 

Lidmaatschap
Wanneer u een lidmaatschap afsluit, bent u minimaal één jaar lid. U kunt kiezen tussen een betaling per maand of per jaar. Na het eerste jaar kunt u per maand opzeggen. Het abonnement wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. U ontvangt een (digitale) rekening van ProBiblo, de provinciale serviceorganisatie. Betaling dient binnen veertien dagen te worden gedaan. Indien u een machtiging aan ons heeft gegeven schrijven wij het abonnementsgeld jaarlijks van uw rekening af (automatische incasso). 
Abonnementsvormen, tarieven, leengelden en –termijnen kunnen jaarlijks worden aangepast. De Bibliotheek Hoorn publiceert deze wijzigingen ten minste een maand voor de ingangsdatum op de website.

Jeugdlidmaatschap 
Het lidmaatschap is gratis tot en met 17 jaar. Kinderen tot en met 15 jaar hebben bij aanmelding schriftelijke toestemming van hun ouder/verzorger nodig.Vanaf 18 jaar wordt het abonnement automatisch omgezet in een betaald lidmaatschap. Hiervoor wordt een (digitale) rekening toegezonden.

Minimuminkomen
De sport- en cultuurstrippenkaart van de Gemeente Hoorn kan gebruikt worden bij de Bibliotheek Hoorn. Vergeet niet uw persoonlijke stamkaart mee te nemen.  

Contact
In al uw correspondentie en/of telefonische mededelingen rond uw lidmaatschap dient u uw pasnummer te vermelden. Inschrijving en gebruik van alle services van uw persoonlijke Menu kan via de website van de Bibliotheek Hoorn bij 'Inloggen' met uw pasnummer en een wachtwoord, die u online aanmaakt.

Opzeggen
Het abonnement kan, onder vermelding van uw pasnummer, schriftelijk, via onze website, telefonisch of aan de servicebalie in een van de vestigingen, worden opgezegd. Na het eerste abonnementsjaar kunt u op elk moment opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Een opzegging kan alleen geëffectueerd worden als alle geleende materialen zijn ingeleverd en alle betalingsverplichtingen aan de bibliotheek zijn voldaan. Bij tussentijds opzeggen (m.u.v. het eerste abonnementsjaar) hebt u recht op restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld. De terugbetaling bedraagt 1/12 van het betaalde abonnementsgeld voor elke volledige kalendermaand na beëindiging van het lidmaatschap. Openstaande posten worden verrekend met het restitutiebedrag. Uitbetaling van dit bedrag (met een minimum van € 2,50) gebeurt via een bankoverschrijving. In geval van overlijden kunnen nabestaanden het abonnement te allen tijden opzeggen.

Verhuizing
Als u verhuist naar een gemeente buiten het werkgebied van de Bibliotheek Hoorn kunt u uw lidmaatschap na het eerste abonnementsjaar met een opzegtermijn van een maand opzeggen. U krijgt restitutie van vooruitbetaalde contributie, openstaande posten worden verrekend met het restitutiebedrag.  

Uw gegevens en de bibliotheek
U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens voor de bibliotheekpas. Een postbusnummer kan de Bibliotheek Hoorn niet accepteren. Zodra er iets verandert in uw gegevens dient u dit bij de bibliotheek te melden. Dit kan schriftelijk of online via uw persoonlijke Menu (inloggen op onze website). 

Privacy
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.
De gegevens in uw persoonlijke Menu en de gegevens die u bij inschrijving aan de balie doorgeeft, worden uitsluitend gebruikt voor bibliotheekdoeleinden en niet verkocht of aan derden ter hand gesteld. Zie ons privacystatement.  

Legitimatie
Bij inschrijving en bij het verstrekken van een duplicaatpas vragen wij om een geldig legitimatiebewijs (geen kopie). De volgende legitimatiebewijzen worden geaccepteerd: paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, vreemdelingendocument. Jeugdleden tot 16 jaar die geen eigen legitimatiebewijs hebben, mogen dat van de ouder/verzorger tonen. 

Verlies of diefstal van de bibliotheekpas
Bij verlies of diefstal van de lenerspas dient u zo spoedig mogelijk uw pas te blokkeren. Dit kunt u zelf doen door in te loggen op onze website (rechts bovenin) en dit in uw persoonlijke Menu aan te geven, of aan de servicebalie in een van de bibliotheekvestigingen. Totdat u de melding heeft gedaan bent u verantwoordelijk voor het materiaal dat met de pas is geleend en dus ook aansprakelijk voor eventuele kosten. De bibliotheek verstrekt tegen vergoeding een nieuwe pas. 

Lenen
U kunt maximaal 10 boeken of 20 tijdschriften lenen. Het maximum van 10 boeken mag u aanvullen met 10 tijdschriften. Dit maximum geldt niet voor materialen waarvoor u leengeld betaalt. Boeken kunt u 3 weken lenen. Voor de andere materialen gelden andere uitleentermijnen. Leners tot 11 jaar kunnen alleen materialen uit de jeugdcollectie lenen. Uitzondering zijn materialen uit de informatieve collectie. De uitleentermijnen en het telaatgeld staan hier vermeld op onze website en zijn ook na te vragen bij de servicebalies op alle vestigingen. Deze tarieven worden jaarlijks aangepast. 

Verlengen en reserveren
Materialen kunt u gratis verlengen via uw persoonlijke Menu (Inloggen) via deze website of via de Wise app. Verlengen kan alleen als de materialen niet door een andere klant zijn gereserveerd. Kunt u uw materiaal niet verlengen omdat een andere klant dit materiaal al heeft gereserveerd, dan kunt u na inlevering zelf weer een reservering maken. Materialen kunnen maximaal twee keer verlengd worden. Alle materialen binnen Hoorn kunnen gratis gereserveerd worden. Materiaal dat niet in de bibliotheek aanwezig is, kan bij een andere bibliotheek worden aangevraagd tegen een vergoeding. Deze reserveringen worden vooraf berekend. 

Inleveren
U levert uw materialen vóór het einde van de leentermijn in bij de bibliotheek. Wanneer u te laat inlevert, bent u een vergoeding schuldig die afhankelijk is van het soort materiaal dat geleend/gehuurd is. De computer registreert uw eventuele telaatgeld. 
Jeugdleden tot en met 17 jaar betalen geen telaatgeld, zij lenen boetevrij. 
Op al onze vestigingen kunt u buiten openingstijd materialen via de buiten-inleverbussen terugbrengen. Materialen die u via de inleverbus terugbrengt, registreren wij de volgende openingsdag (dus ook eventueel telaatgeld).Tijdens Lappendag, Luilak en Oud & Nieuw is de inleverbus buiten dicht. Geleende materialen mogen in alle vestigingen teruggebracht worden. 

Betalen in de bibliotheek
Wanneer u materiaal leent of inlevert ziet u in het leensysteem de hoogte van uw eventuel telaatgeld. U kunt dit betalen met het tegoed op uw lenerspas. Bij de zelfscantafels in de bibliotheekvestiging kunt u uw pastegoed aanvullen of het telaatgeld rechtstreeks betalen. Ook betalen met Ideal via Mijn Menu is mogelijk. Bij een openstaand bedrag wordt de pas geblokkeerd. Indien het openstaande bedrag na een maand nog niet betaald is ontvangt u een factuur om het bedrag te voldoen. Na betaling wordt de blokkering opgeheven.

Tegoed op de pas
U kunt een tegoed op uw bibliotheekpas zetten om uw betalingen in de bibliotheek te regelen. De bibliotheekpas kunt u via de betaalautomaat in de bibliotheek en via uw persoonlijke Menu (Inloggen) op deze website opwaarderen. Het geld op de pas is gekoppeld aan uw bibliotheekregistratie en is dus van u, ook als u onverhoopt uw pas kwijtraakt.  

Niet ingeleverd
Als u materialen niet inlevert, volgen er twee herinneringen. Indien de materialen dan nog niet door u ingeleverd zijn volgt er een factuur voor vergoeding van het materiaal. Voldoet u deze factuur niet, dan schakelt de bibliotheek een incassobureau in. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die de bibliotheek maakt bij wanbetaling of als gevolg van acties om materialen terug te krijgen komen voor uw rekening. Wanneer na inschakeling van het incassobureau de materialen worden teruggebracht, blijft de verplichting tot betaling van (buiten)gerechtelijke kosten voor u bestaan. 

Zorg voor geleend materiaal
Verloren gegaan materiaal, onherstelbaar beschadigd materiaal of materiaal waarvan een bijlage ontbreekt, moet worden vergoed tot een bedrag dat wordt vastgesteld op basis van de vervangingskosten. 

Verliezen en terugvinden
Indien door de lener een vergoeding is betaald voor verloren gegaan materiaal wordt een al betaald bedrag voor vergoeding niet terugbetaald in geval het materiaal alsnog door de lener wordt teruggevonden. Het is niet toegestaan geleende en/of gehuurde materialen aan derden uit te lenen. 

Aansprakelijkheid
De bibliotheek is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele gebreken die zich voordoen gedurende de uitleentermijn en evenmin voor schade aan de lener, derden of goederen ontstaan door het gebruik van het geleende. De huur van alle materialen geschiedt voor eigen risico. Bij onjuist gebruik van het gehuurde of onjuiste bediening van de apparatuur waarop het gehuurde wordt afgespeeld, is de bibliotheek niet aansprakelijk voor eventuele schade. Personeel van de bibliotheek is bevoegd personen (ook leden) de toegang tot de bibliotheek te ontzeggen en het lenen/huren van materialen te weigeren. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor goederen die leden of derden in de bibliotheek achterlaten. 

Wij horen graag uw mening
Een klacht, suggestie of opmerking, kunt u schriftelijk of per e-mail aan ons voorleggen. U ontvangt altijd binnen twee weken een schriftelijke reactie. Op onze website staat een standaard contactformulier voor reacties. Mondelinge klachten, suggesties of opmerkingen noteren we altijd. 

Wijzigingen voorbehouden. Met deze voorwaarden dd 7 mei 2021 komen de vorige te vervallen. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.